שאלות/תשובות

שאלות/תשובות

שימו לב, המידע מתעדכן מדי פעם ופעם אך יש לבדוק מול משרד הבריאות, אין המידע בהכרח עדכני.

עכירות גבוהה של המים מונעת מחומרי החיטוי לפעול ביעילות, ותורמת להתרבות של מיקרואורגניזמים.

אתרי אירוח הנדרשים ברישיון עסק נדרשים גם ברישיון עסק עבור בריכת השחייה.
לבריכות שחיה באתרים בהם ישנן 4 -10 יחידות אירוח נקבעו כללים מיוחדים.

לחצו כאן לצפייה בתקנות התכנון והבניה – https://www.osh.org.il/uploadfiles/6701.pdf

בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו, התשס"ח, 2008 קובעות כללים לבניית בריכות שחיה ציבוריות ופרטיות.

כללים לטיפול ותחזוקה בבריכות שחיה ציבוריות נקבעו בתקנות רישוי עסקים ) תנאי תברואה נאותים בבריכות
שחיה(, 1994 ( תיקון 2018 )

לתקנות רישוי עסקים ניתן לצפות בקישור – https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Rishuy22.pdf


תקנות התכנון והבניה קובעות שבבריכה פרטית יותקנו אמצעים לסחרור המים, לרבות אמצעי פינוי מים עיליים,
סינון וחיטוי המים ויוקצה מקום מתאים להתקנת המערכות הנדרשות להפעלת אמצעים אלה;
על מנת לשמור על בריאות המתרחצים חשוב שבעלי הבריכה יפעילו ויתחזקו מערכות אלה בהתאם למדדים
המקובלים לאיכות מים בבריכה ציבורית.

 יש לטפל ולתחזק את הבריכה בקביעות בהתאם לתקנות רישוי עסקים לבריכות שחיה ולהוראות היצרן
 יש למנוע כניסת אנשים חולים לבריכת השחייה. אין להיכנס למים עם מחלה בדרכי העיכול ושלשול. )אירוע
צואה, או פליטה של קיא בבריכה, עלול לגרום לתחלואה של המתרחצים בבריכה(.
 מומלץ להתקלח לפני הכניסה לבריכה.
 בזמן השהות בבריכה: להימנע מבליעת המים, להימנע מהטלת צרכים בבריכה, לקחת ילדים לנוחיות לעיתים
קרובות, להכניס תינוקות לבריכה עם חיתול ייעודי .
 לשמור על ערכים פיזיקוכימיים תקינים )ריכוז חמר חיטוי, ערך הגבה, עכירות( בהתאם לערכים המצוינים
בתקנות רישוי עסקים.
במים צלולים, רוב מחוללי המחלה מושמדים תוך דקות באמצעות כלור או ברום, ישנם טפילי-מעיים השורדים במי
בריכה זמן ממושך )שעות עד ימים( .